darba devējiem

Fakultāte sagatavo 6 profesiju augstākā līmeņa speciālistus informācijas tehnoloģijā, mehatronikā un vides zinībās:

Programmēšanas inženieris

Izstrādā programmatūru atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem, konfigurējot izstrādes vidi un rakstot programmas kodu saskaņā ar projektējuma un kodēšanas vadlīnijām; ievieš un uztur programmatūru un konsultē tās lietotājus; veic vides sagatavošanu programmatūras ieviešanai, kā arī sagatavo programmatūras testēšanas plānu un veic nepieciešamās programmatūras izmaiņas; analizē esošo situāciju; plāno programmatūras projektus; specificē prasības un sagatavo nepieciešamo lietotāja dokumentāciju; organizē un vada programmētāju darba grupu, kā arī sistemātiski pilnveido zināšanas un prasmes.

Elektroniskās komercijas speciālists

Izstrādā un uztur elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas; pēta un piemēro tirgzinības, reklāmas un sabiedrības informēšanas un citus ar uzņēmējdarbību saistītus aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas uzņēmējdarbības organizēšanā un vadīšanā, un resursu ekonomiskā izmantošanā un vadīšanā, un jautājumos.

Informācijas tehnoloģijas projektu vadītājs

Plāno, organizē un kontrolē programmatūras izstrādes, ieviešanas, uzturēšanas, informācijas tehnoloģijas konsultāciju vai informācijas sistēmu audita projektus atbilstoši nozares standartiem un kvalitātes prasībām, lai apmierinātu pasūtītāja vajadzības.

Mehatronikas inženieris

Strādā tautsaimniecības nozarēs, kurās tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas pielietošanu. Inženieris mehatronikā spēj: – izstrādāt mehatronikas iekārtas; – vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu, elektroniķu un datorspeciālistu darba grupu mehatronikas sistēmu projektēšanai; – veikt mehatronikas iekārtu darbības uzraudzību; – veikt mehatronikas iekārtu komplektēšanas uzdevumus.

Vides inženieris

Organizē un izpilda vidi aizsargājošo un videi draudzīgo tehnoloģiju projektēšanas, iekārtu konstruēšanas, montāžas un to darbības nodrošināšanas, vides monitoringa un kontroles uzdevumus, piedalās tehnoloģisko procesu inženiertehniskā pilnveidošanā saskaņā ar vides likumdošanas un vides standartu prasībām, sistemātiski paaugstina savu kvalifikāciju, pilnveido zināšanas un prasmes, t.sk. par ES fondu līdzfinansēto projektu sagatavošanu, ieviešanu, projektu ciklu, vides projektu īstenošanai pieejamo finansējumu , šo procesu normatīvo aktu kopumu, iepirkuma un IVN procedūru.
Vides inženieris piedalās politikas dokumentu, projektu, atzinumu vai citu dokumentu vides aizsardzības jomā sagatavošanā, vadībā vai uzraudzībā. Vides inženieris vada zemāka līmeņa speciālistus

Vides pārvaldības speciālists

Strādā organizācijās (valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās, uzņēmumos), kuras nodrošina vides pārvaldības uzdevumu izstrādi un izpildi, vides projektu izpildi un veic konsultatīvās darbības, nodrošina vides plānošanu un apsaimniekošanu, dabas resursu ieguvi un pārvaldi, ietekmes uz vidi novērtējumu, vides kvalitātes kontroli un monitoringu, vides aizsardzības un ražošanas tehnoloģiju ieviešanu. Vides pārvaldības speciālists nodrošina vides pārvaldības uzdevumu izpildi, piedalās šo uzdevumu sagatavošanā, darba uzdevumu izstrādē vides tehnoloģiju izstrādei un piedalās to ieviešanā, spēj vadīt projekta un patstāvīgu struktūrvienību darbu, pastāvīgi paaugstināt savu kvalifikāciju