studiju programmas

Uzņemšana 2023./2024. studiju gadam no (datums).(menesis)

bakalaura studiju programmas

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Programmatūras inženierija
 • Elektroniskā komercija

Studiju maksa

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds

Profesionālais bakalaurs informācijas tehnoloģijā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • programmēšanas inženieris
 • elektroniskās komercijas speciālists

Programmas saturs

Ievads datorikā; Programmēšana; Tīmekļa lietotņu programmēšana; Algoritmi un datu struktūras; Datu bāzu tehnoloģijas; IT projektu pārvaldība; Informācijas sistēmu analīze un projektēšana; Objektorientētā analīze un modelēšana; Programmatūras testēšana un kvalitāte; Informācijas sistēmu drošība; Automatizētās projektēšanas sistēmas; IKT nozares tiesību pamati; Interneta tehnoloģijas; Lokālie datoru tīkli; Operētājsistēmas; Augstākā matemātika; Datorgrafika un animācija; Nelineārā datorvideomontāža; Multimediju sistēmas 

Programmēšanas inženieris: Objektorientētā programmēšana; Programmēšanas valodas; Programmatūras izstrādes tehnoloģijas; Programmatūras spējā izstrāde; Programmatūras inženierijas aktualitātes; Datoru arhitektūra; Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija; Diskrētā matemātika; Varbūtību teorija un matemātiskā statistika; Elektronikas pamati; Vispārīgā fizika

Elektroniskās komercijas speciālists: Objektorientētā modelēšana; Biroja programmatūra; Ekonomikas statistika; Vadības teorija; Mārketings; Sabiedriskās attiecības; Stratēģiskā vadība; Inovāciju ekonomika; Grāmatvedība; Finanšu teorija; Ievads socioloģijā; Darba aizsardzība un ergonomika; Civiltiesības; Mārketings internetā; Vizuālā komunikācija; Starptautiskā komercdarbība; E-komercijas aktualitātes; E-tirdzniecība un nauda

Uzņemšanas prasības

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:

 • CE matemātikā un svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā un svešvalodā

Papildu (visiem reflektantiem):

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā un dabaszinībās

Priekšrocības:

 • 1.–3. vietas ieguvējiem matemātikas, fizikas vai informātikas olimpiādē 2016.–2018. gadā

 • 1.–3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Matemātikas, Informātikas vai Fizikas sekcijā 2016.–2018. gadā

 • papildu (2 punkti) par vērtējumu valsts eksāmenā informātikā 

Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt organizācijā, kurā veic programmatūras izstrādi, ieviešanu vai uzturēšanu (programmēšanas inženierim)

 • strādāt organizācijā, kurā izmanto vai izstrādā elektroniskās komercijas tehnoloģiju sistēmas (elektroniskās komercijas speciālistam)

 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģija, Vadības zinības vai Vispārējās izglītības skolotājs vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktors – Mg. sc. comp. Dzintars Tomsons, lektors

Kontakti

63454046; 26110394; 29471460;

dzintars.tomsons@liepu.lv

Studiju forma un ilgums Pilna laika studijas – 4 gadi Iegūstamais grāds Profesionālais bakalaurs mehatronikā Kvalifikācija Inženieris mehatronikā Programmas saturs Programmā iekļauti: Vispārizglītojošie studiju kursi, Nozares teorētiskie studiju kursi (matemātika, fizika, programmēšana, tehniskā grafika), Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi (Elektronika, Konstruēšana, Materiālu zinības, Ražošanas tehnoloģijas, Informācijas tehnoloģijas, Lietu internets, Mākslīgais intelekts, Robotu vadība, Kiberdrošība), Projektu darbi, Prakses, t.sk., ārzemēs Programmā iekļautie studiju kursu moduļi: Uzņēmējdarbības modulis, Elektronikas modulis, Elektrotehnikas modulis, Informācijas tehnoloģiju modulis, Inovāciju un viedo tehnoloģiju modulis Studiju laikā studentu izstrādātie projekti: 3 elektronikas inženierijas projekti, 3 studiju darbi, 2 viedo tehnoloģiju projekti, 1 mākoņdatošanas projekts Studijas iespējamas pēc duālā studiju principa – daļa studiju laika tiek pavadīta Universitātē, daļa – reāli strādājot nozares uzņēmumā, iepazīstot ražošanu un nākotnes darba vidi, kā arī nopelnot darba algu. Uzņemšanas prasības Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas kopš 2004. gada:
 • CE matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā
Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:
 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE matemātikā, svešvalodā vai STIP svešvalodā
 • latviešu valodā (Latvijas rezidentiem))
Papildus (visiem reflektantiem):
 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai valsts eksāmens vai ieskaite informātikā vai programmēšanā, algebrā vai matemātikā, fizikā vai dabaszinībās
Priekšrocības:
 • – 3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts vai reģiona skolēnu zinātniskās konferences Dabaszinātņu, Inženierzinātņu un tehnoloģiju zinātnes sekcijā ne vairāk kā 3 gadus pirms uzņemšanas;
 • –3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts fizikas, matemātikas, informātikas olimpiādēs ne vairāk kā 3 gadus pirms uzņemšanas;
 • papildus 2 punktus iegūst profesionālo vidējo izglītību ieguvušie ar kvalifikāciju – Mehatronisko sistēmu tehniķis.
Iespējas pēc bakalaura grāda un kvalifikācijas ieguves
 • strādāt uzņēmumā, kurā tiek veikta elektromehānisku iekārtu vadība ar integrētu elektronikas un datortehnikas izmantošanu
 • veikt mehatronikas inženiera amata pienākumus atbilstoša profila iestādē, uzņēmumā vai tā atsevišķā struktūrvienībā
 • turpināt studijas LiepU maģistra studiju programmā Informācijas tehnoloģija vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs
Studiju programmas direktors Mg.sc.ing. Uldis Žaimis, lektors Kontakti 63454046; 26110394; 29101515 uldis.zaimis@liepu.lv

Studiju forma un ilgums

Studiju programma tiek īstenota arī angļu valodā

Pilna laika studijas – 4 gadi

Iegūstamais grāds
Profesionālais bakalaurs vides inženierzinātnēs

Kvalifikācija

 • vides inženieris

Programmas saturs
Studiju programmas “Vides inovāciju tehnoloģijas” mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus speciālistus vides inženierijas jomā, kuri a) orientējas aktuālajās vides tehnoloģijās un to inovācijās un b) spēj tās piemērot konkrētām situācijām uzņēmumos un iestādēs ietekmes uz vidi mazināšanai un resursu taupīšanai, kā arī c) spēj radīt atbilstošās inovācijas.

Uzņemšanas prasības
Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas no 2004. gada:

 • CE latviešu valodā, CE matemātikā un CE svešvalodā vai STIP svešvalodā

Personām, kas vidējo izglītību ieguvušas pirms 2004. gada, personām ar īpašām vajadzībām un ārvalstu personām:

 • gada atzīme (atestātā/diplomā) vai CE latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā

Priekšrocības:

 • 1.-3. vietas ieguvējiem Latvijas valsts, fizikas, bioloģijas, ķīmijas olimpiādē 2019.,2020.,2021. gadā;
 • 1.-3. pakāpes ieguvējiem Latvijas valsts / reģiona skolēnu zinātniskās konferences Ķīmijas, Bioloģijas, Inženierzinātnes sekcijā 2019.,2020.,2021. gadā.

Paredzamie studiju rezultāti:

1. Izpratne par vides sistēmu funkcionēšanu un vides tehnoloģijām.
2. Prasmes vides tehnoloģiju pielietošanā konkrētās problēmsituācijās.
3. Inovāciju kompetences vides tehnoloģiju jomā. Nestandarta problēmrisinājumu kompetences.
4. Spēja veikt inženiertehniskās projektēšanas un vides tehnoloģiju konstruēšanas uzdevumus.
5. Spēja sagatavot, prezentēt un vadīt ar vides jomu saistītus projektus.
6. Spēja veikt vides politikas, pārvaldības un citu nozares dokumentu sagatavošanas, vadības vai uzraudzības uzdevumus.
7. Komunikācijas prasmes.

Studiju programma piedāvā apgūt vides inženierijas prasmes ar uzsvaru uz datorgrafikā balstītu projektēšanu, prototipēšanu un dažādu sensoru sistēmu izstrādi un pielietošanu – gan piesārņojuma mērījumiem, gan energoefektivitātes novērtēšanai un citiem mērķiem. Būtiska loma studiju saturā ir atvēlēta materiālu otrreizējās izmantošanas aspektiem. Studiju laikā paredzētas arī vairākas prakses, kuru laikā varēs iegūt reālu pieredzi nākamajā profesijā. Kā bonuss, ko novērtēs nākotnes darba devēji, ir vispārizglītojošie kursi tādās jomās kā projektu vadība, lietišķā komunikācija, u.c., lai jaunais profesionālis vieglāk varētu iekļautos uzņēmumu darba vidē.

Studiju programmas direktors – Dr. sc. ing. Viesturs Kalniņš, docents

Kontakti: + 371 26088324,  viesturs.kalnins@liepu.lv, k.viesturs@inbox.lv

maģistra studiju programmas

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Vides ekonomika
 • Vides psiholoģija un veselība
 • Vides tehnoloģijas
Studiju maksa 2340 eiro

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads un 6 mēneši

Studijas notiek piektdienās un sestdienās

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs vides zinībās

Programmas saturs

Vides zinātne un pārvaldība; Ekoloģija un ekotehnoloģiju attīstība; Vides tehnoloģiju sistēmas; Interdisciplinārā vides ekonomika; Postmodernā vides psiholoģija; Vides projektu izstrāde un vadība; Inovāciju vadība un ekoinovācija; Vides sistēmu dinamika un modelēšana; Vides zinību pētniecības metodoloģija; Pētniecības darbs vides zinībās; Vides vērtību monetārā vērtēšana; Vides dizains un ainavu arhitektūra; Atjaunojamie resursi un tehnoloģijas

Vides ekonomika: Ekotehnoloģijas ekonomiskais novērtējums

Vides psiholoģija un veselība: Veselības psiholoģija un kurortoloģija

Vides tehnoloģijas: Vides tehnoloģiju pielietojums un novērtējums

Uzņemšanas prasības

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (iegūta 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālajās zinātnēs, vides, dabas vai inženierzinātnēs)

 • cita 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz 2 gadu darba pieredze vides pārvaldības vai vides inženierijas jomā

Iestājpārbaudījumi:

 • rakstveida pārbaudījums (par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu,līdz 3 lp.)
 • pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo pieredzi nozarē

Iespējas pēc maģistra grāda ieguves

 • strādāt valsts vai pašvaldības institūcijā, aģentūrā
 • nodarboties ar uzņēmējdarbību vai konsultāciju uzņēmumos, zinātnē un pētniecībā
 • turpināt studijas LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore – Mg. sc. env. Lilita Ābele, lektore

Kontakti

63454046; 26110394; 29595493 

lilita.abele@liepu.lv 

Studiju programmas apakšvirzieni

 • Informācijas tehnoloģijas projektu vadība
 • Programmatūras inženierija
Studiju maksa 2090 eiro
 

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 1 gads un 6 mēneši (bez kvalifikācijas)

Pilna laika studijas – 2 gadi

Pilna laika studijas – 3 gadi

Studijas notiek piektdienās un sestdienās

Iegūstamais grāds

Profesionālais maģistrs informācijas tehnoloģijā

Kvalifikācija (atbilstoši izvēlētajam apakšvirzienam)

 • informācijas tehnoloģijas projekta vadītājs
 • programmēšanas inženieris

Programmas saturs

Informācijas tehnoloģijas projektu pārvaldība; Uzņēmējdarbība un komunikācija; Biznesa un vadības informācijas sistēmas; Mākoņdatošana;  Digitālā komunikācija

Informācijas tehnoloģijas projektu vadība: Biznesa inteliģence, Personāla vadība, Finanšu pārvaldība

Programmatūras inženierija: Tīmeklī bāzētu sistēmu programmēšana; Mobilo lietotņu programmēšana; Programmatūras izstrādes metodoloģija

Pilna laika studijām 3 gadi, pirmajā studiju gadā apgūst datorzinātnes teorētiskos pamatkursus un profesionālās specializācijas kursus 40 KRP apjomā, tai skaitā, izstrādā Studiju projektu programmatūras izstrādē

Studiju projekti: IT projektu plānošana un izstrāde; Mākoņdatošanas sistēmas izveide; Digitālās komunikācijas projekts

Prakses: kvalifikācijas prakse, pētnieciskā prakse

Uzņemšanas prasības

Studiju ilgums – 1 gads 6 mēneši:

 • profesionālā bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā un programmēšanas inženiera vai elektroniskās komercijas speciālista kvalifikācija vai
 • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība, ja studiju programmā un/ vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 60 KRP apmērā

Pilna laika studijām– 2 gadi:

 • akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijā vai
 • 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai cita akadēmiskā augstākā izglītība, ja studiju programmā un/ vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 60 KRP apmērā

Pilna laika studijām – 3 gadi

 • akadēmiskais vai profesionālais bakalaura grāds matemātikā vai fizikā
 • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība vai cita akadēmiskā augstākā izglītība, ja studiju programmā un/vai klausītāja statusā apgūti datorzinātņu un informācijas tehnoloģijas nozares kursi vismaz 20 KRP apmērā

Iestājpārbaudījums:

 • referāts (par brīvi izvēlētu un aktuālu pētniecisko problēmu, 5–10 lp.)
 • pārrunas par pētnieciskās problēmas aktualitāti un personīgo pieredzi nozarē

Priekšrocības:

 • personām, kuras pēdējo divu gadu laikā ieguvušas bakalaura grādu datorzinātnēs vai informācijas tehnoloģijas jomā, var pieteikties studijām, izvēloties iesniegt referātu vai bakalaura darba vērtējumu

Iespējas pēc maģistra grāda un kvalifikācijas ieguves

 • strādāt organizācijā, kurā veic programmatūras izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu vai nodrošina informācijas tehnoloģijas konsultācijas un informācijas sistēmu auditu
 • turpināt izglītību LiepU doktora studiju programmā E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība vai citā augstskolā Latvijā vai ārzemēs

Studiju programmas direktore – Dr. sc. comp. Anita Jansone, asociētā profesore

Kontakti

63454046; 26110394; 26493697

anita.jansone@liepu.lv

doktora studiju programmas

Studiju forma un ilgums

Pilna laika studijas – 4 gadi

Studiju maksa 3630 eiro

Iegūstamais grāds

Inženierzinātņu doktors (Dr. sc. ing.) vai Pedagoģijas zinātņu doktors (Dr. paed.)

Programmas saturs

Starpnozaru teorētiskie kursi: E-studiju tehnoloģijas un pārvaldība; Angļu valodas terminoloģija

Ierobežotās izvēles kursi (izvēlas promocijas darba zinātniskais vadītājs) informācijas tehnoloģijā vai izglītības un organizācijas zinātnēs

Izvēles kursi; Individuālais pētnieciskais darbs; Promocijas darba izstrāde

Promocijas eksāmeni: e-studiju tehnoloģijās; izvēlētajā pētniecības virzienā (pedagoģija vai inženierzinātnes); angļu valoda

Uzņemšanas prasības

 • Maģistra grāds dabaszinātnē, maģistra grāds inženierzinātnē, maģistra grāds izglītības zinātnē, maģistra grāds sociālajā zinātnē vai minētajiem maģistra grādiem atbilstoši augstākās izglītības diplomi.

Iestājpārbaudījumi

 • Referāts (10 līdz 15 lpp. apjomā) par izvēlēto pētniecisko tematu vai problēmu e-studiju tehnoloģijās vai e-studiju pārvaldībā vai zinātniskā publikācija izvēlētajā apakšnozarē.
 • Pārrunas par izvēlētās pētnieciskās problēmas aktualitāti un sociālo nozīmīgumu.

Iespējas pēc doktora grāda ieguves

 • strādāt akadēmisko un zinātnisko darbu augstskolā vai citā zinātniskā iestādē
 • darboties-tehnoloģiju jomā pie lielu un sarežģītu projektu izstrādes
 • izvērtēt visu sarežģītības līmeņu jauno tehnoloģiju piemērotību studijām, rehabilitācijai un sporta iemaņu attīstībai
 • piemērot mūsdienu sensoru un skeneru ierīces inovatīvu mācību, studiju vai rehabilitācijas kompleksu izveidei, apvienojot tās ar oriģinālu datorprogrammu izstrādi

Studiju programmas direktore –  Dr. sc. comp. Anita Jansone, profesore

Kontakti

63454046; 26110394; 26493697;

anita.jansone@liepu.lv