iegūstamie grādi

akadēmiskie un profesionālie bakalaura grādi

  • Profesionālā bakalaura studiju programma
    “Mehatronika”
    studiju ilgums – 4 gadi

akadēmiskie un profesionālie maģistra grādi

studiju ilgums – 1,5 gadi

doktora grādi