dabas vēstniecība

Telpas numurs: 403.

Atbildīgā persona: Dr.paed., doc. Ludmila Karule

Specializētā laboratorija  „Dabas vēstniecība Liepājas Universitātē”

                                            Laboratorijas darbības mērķi

1.Studiju procesa nodrošināšana

Darba materiālu izveide (kolekciju veidošana un noformēšana, prezentāciju un darba uzdevumu sagatavošana), sagāde (instrumentu, aparātu, ķimikāliju iegāde un sagatavošana darbam), sagatavošana konkrētām nodarbībām:

dabaszinību (astronomijas, vispārējās fiziskās ģeogrāfijas, mikoloģijas, botānikas, zooloģijas, cilvēka anatomijas un fizioloģijas, ekoloģijas, fizikas, ķīmijas) jomās pedagoģijas virziena (pirmsskolas, pamatskolas, speciālo skolu skolotāju) klātienes un neklātienes studiju kursiem,

meteoroloģijā un klimatoloģijā Vides pārvaldes studiju kursiem,

pedagogu profesionālās pilnveides kursos.

2.Bāzes izveide docētāju un studentu zinātniski pētnieciskā darba veikšanai

Materiāli un aparatūra, palīdzība dabzinātnisko un pedagoģisko pētījumu organizācijā. Turpinās docētāju pētnieciskais darbs saistībā ar bīstamo ķīmisko vielu ietekmi uz dabu un cilvēka veselību, veicot skolēnu izglītošanu, pētot viņu attieksmi un dzīves prasmes. Rezultāts – metodiskie materiāli un raksti zinātniskajos izdevumos. Bakalaura un maģistra darbi tiek izstrādāti par skolēnu zinātniski pētnieciskā darba iespējām un ikgadējo konkursa darbu novērtējumu;  par dabas taku izveidi, veicot augu inventarizāciju un izpēti, izveidojot maršrutus un ieteikumus izmantotājiem, veicot aprobāciju un atgriezeniskās saites iegūšanu un analīzi;  par mācību motivācijas veidošanu, izmantojot laboratorijā uzkrātos dabas materiālus. 

3.Vides izglītības darba veikšana

Vides izglītības pasākumu – akciju, izzinošo aktivitāšu, konkursu, pētniecisko nodarbību ciklu sagatavošana un organizācija, ekspozīciju iekārtošana,  informatīvo vides ziņu un problēmu apskata stendu veidošana dažādām mērķgrupām. Sabiedrisko nozīmību apliecina liela atsaucība un aktivitāte  organizētajos pasākumos (Putnu dienas, Raiņa parka, Jūrmalas parka un pludmales, Liepājas ezera, pilsētā sastopamo dzīvnieku izziņas pasākumi), kuros piedalās Liepājas skolu skolēni (atsevišķas klases un skolu komandas). Piedalīšanās vietējos un starptautiskos projektos saistībā ar vides izpēti un vides izglītību. Rezultāti tiek apkopoti un izanalizēti. Izmantotie materiāli apkopoti turpmākai lietošanai, papildinot laboratorijas metodisko bāzi.

Laboratorijas „Dabas vēstniecība Liepājas Universitātē” darba uzdevumus nosaka šobrīd Latvijā aktuālās problēmas:

1) nepieciešamība aktivizēt vides izglītības darbu, realizējot noteiktu sistēmu un pēctecību pasākumu organizācijā un rezultātu novērtēšanā, veidojot izpratni par ilgtspējību,

2) dalībnieku praktiskās kompetences paaugstināšana, darbojoties ar naturāliem dabas materiāliem un veicot pētniecisko darbu telpās un āra vidē,

3) kompetenču pieejā balstītu zināšanu un dzīves prasmju apguve, kritiskās domāšanas un aktīvas darbības veicināšana.

Laboratorijas nozīmība pieaug sakarā ar to, ka Liepājā šobrīd nav citas publiski pieejamas naturālu dabas materiālu krātuves. Esošo bāzi nepieciešams nepārtraukti papildināt un modernizēt, izmantojot tehniskos līdzekļus vizuālo un akustisko efektu nodrošināšanai.